28 augustus 2023

20 Citaten over het leven

Ik kreeg een Engels boek onder handen met bekende citaten en heb de beste 20 citaten over het leven eruit gefilterd en vertaald naar het Nederlands. Het zijn citaten die je kunnen helpen om het leven mooier te zien, want tegenwoordig zijn de mensen niet meer tevreden met hun leven. Velen lopen somber, depressief en doelloos rond.

Hopelijk draag ik voor jou met deze verzameling bij, tot een betere gedachtegoed over het leven.Er staat ook een citaat van mezelf tussen, vind je het?😜


 1. "Life is what happens when you're busy making other plans." - John Lennon (1980)

  “Het leven is wat er gebeurt als je druk bezig bent met andere plannen maken.”

 2. "In the end, it's not the years in your life that count; it's the life in your years." - Abraham Lincoln

  “Uiteindelijk tellen niet de jaren in je leven, maar het leven in je jaren.”

 3. "Life is really simple, but we insist on making it complicated." - Confucius

  “Het leven is eigenlijk heel eenvoudig, maar we blijven erop staan om het ingewikkeld te maken.”

 4. "Life is either a daring adventure or nothing at all." - Helen Keller (1940)

  “Het leven is ofwel een gedurfde avontuur of helemaal niets.”

 5. "Life is a dream, and we are the imagination of ourselves." - Bill Hicks

  “Het leven is een droom, en wij zijn de verbeelding van onszelf.”

 6. "Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it." - Charles R. Swindoll

  “Het leven is 10% wat ons overkomt en 90% hoe we erop reageren.”

 7. "Life is short, and it's up to you to make it sweet." - Sarah Louise Delany (1993)

  “Het leven is kort, en het is aan jou om het zoet te maken.”

 8. "Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving." - Albert Einstein

  “Het leven is als fietsen. Om in balans te blijven, moet je blijven bewegen.”

 9. "Life is what you make it." - Eleanor Roosevelt

  “Het leven is zoals jij het maakt.”

 10. "Life is a series of natural and spontaneous changes. Don't resist them; that only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like." - Lao Tzu

  “Het leven is een reeks natuurlijke en spontane veranderingen. Verzet je er niet tegen; dat creëert alleen maar verdriet. Laat de realiteit de realiteit zijn. Laat dingen natuurlijk voortvloeien op welke manier ze maar willen.”

 11. "Life imposes things on you that you can’t control, but you still have the choice of how you’re going to live through this." - Celine Dion

  "Het leven legt je dingen op waar je geen controle over hebt, maar je hebt nog steeds de keuze hoe je dit gaat doormaken."

 12. "Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.” - Soren Kierkegaard

  “Het leven is geen probleem dat opgelost moet worden, maar een realiteit die ervaren moet worden.”

 13. "Life is a journey that must be traveled no matter how bad the roads and accommodations." - Oliver Goldsmith

  “Het leven is een reis die moet worden afgelegd, ongeacht hoe slecht de wegen en accommodaties zijn.”

 14. Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.” – Sholom Aleichem

  “Het leven is een droom voor de wijzen, een spel voor de dwazen, een komedie voor de rijken, een tragedie voor de armen.”

 15. "Life is a long lesson in humility." - James M. Barrie

  “Het leven is een lange les in nederigheid.”

 16. "Life is an accumulation of mistakes, which we can learn from in order not to make the same mistakes again. Without making mistakes, you don't live." - Chris de professor

  “Leven is een opstapeling van fouten, waar we uit kunnen leren om niet opnieuw dezelfde fouten te kunnen maken. Zonder fouten maken, leef je niet.”

 17. Life’s tragedy is that we get old too soon and wise too late.” - Benjamin Franklin

  "De tragedie van het leven is dat we te vroeg oud en te laat wijs worden."

 18. Life is a succession of lessons which must be lived to be understood." - Helen Keller

  Het leven is een opeenvolging van lessen die geleefd moeten worden om begrepen te worden.”

 19. "Life is like a mirror, we get the best results when we smile at it." - Kim Kardashian

  “Het leven is als een spiegel, we krijgen de beste resultaten wanneer we ernaar glimlachen.”

 20. "Life is beautiful, and there's so much to smile about." - Marilyn Monroe

  “Het leven is prachtig, en er is zoveel om over te glimlachen.”  Chris de professor


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Een nachtelijk avontuur

Vannacht werd ik luidruchtig gewekt, een vrouw stond aan mij te schudden en riep, Chris, wakker worden. Ik keek op mijn projectie uurwerk op...